Αρχές διαμόρφωσης του Προγράμματος

 
Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αρμόδια είναι η Γενική Συνέ­λευση του Τμήματος. Ο πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμ­ματος με ετήσια θητεία από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων οργάνων και φορέων. Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών συζητούνται κάθε Απρίλιο.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπου­δών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος (από το άρθρο 24, παράγρ. 6 και 7 του Ν. 1268/82).
 
Η διαμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικει­μένων, ο καθορισμός της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών των μαθημάτων και του περιεχομένου τους, καθώς επίσης και η θέση της Πρακτικής Άσκησης βασίστηκαν στις παρακάτω αρχές:
 
α. Η επιστημονική κατάρτιση του πτυχιούχου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να τον καθιστά ικανό να αντιμετωπίζει κριτικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του και την εκπαίδευση γενικά, να παρακολουθεί τις εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και να προβαίνει ο ίδιος σε αυτοτελή έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέας παιδαγωγικής και διδακτικής γνώσης (δάσκαλος επιστήμονας και ερευνητής).
 
β. Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) του πτυχιούχου - υποψήφιου δα­σκάλου θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να τον καθιστά ικανό να εκπληρώνει με υπευ­θυνότητα και αποτελεσματικότητα παιδαγωγικό και διδακτικό έργο (δάσκαλος επαγ­γελματίας).
 
Προκειμένου ο φοιτητής να γίνει δάσκαλος επιστήμονας-ερευνητής και επαγγελματίας, θα πρέπει:
  • να έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και θεωρίες των Επιστημών της Αγωγής και να έχει εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική κατάρτιση),
  • να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις από τις επιστήμες από τις οποίες προ­έρχονται τα μορφωτικά αγαθά που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρό­γραμμα του δημοτικού σχολείου, αλλά και να έχει εισαχθεί στη μεθοδολογία των επι­στημών αυτών (κατάρτιση στις ειδικές επιστήμες),
  • να έχει αποκτήσει γνώσεις Διδακτικής των μαθημάτων που διδάσκονται στο δημο­τικό σχολείο (διδακτική κατάρτιση),
  • να έχει αναπτύξει παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του (πρακτική κατάρτιση).
γ. Στην πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και διδακτική) και προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών συμβάλλει τα μέγιστα η πρακτική άσκηση στο δημο­τικό σχολείο, στον τόπο της συστηματικής αγωγής και διδασκαλίας.. Η άσκηση στην πράξη, μέσα από την άμεση και προσωπική σχολική εμπειρία, βοηθά τους φοιτητές να μετασχηματίσουν τις διδακτικές και παιδαγωγικές τους γνώσεις σε ποικίλους και εναλλακτικούς χειρισμούς κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Συμβάλλει όμως και στην τεκμηρίωση, προαγωγή και διεύρυνση της θεωρητικής γνώσης τους, καθώς αυτή αποκτά νόημα και περιεχόμενο δοκιμαζόμενη στην πράξη. Τη δυναμική αυτή σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, πανεπιστημίου και σχολείου, σπουδών και επαγγέλματος απηχεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, που αποτελεί διεθνώς αναπόπαστο και σημαντικό τμήμα της παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Το έργο αυτό, υποστηριζόμενο από το μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και ενσωματωμένο οργανικά στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ του ΠΠΜ αναλαμβάνει η Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) (συνύφανση θεωρίας και πράξης)· η συστηματική της υλοποίηση, αξιολόγηση και προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας βοηθά το μελλοντικό δάσκαλο να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
δ. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ολιγοθέσιων σχολείων στη χώρα μας αλλά κυρίως οι ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού της σχολικής ηλικίας για ασφάλεια και σταθερότητα απαιτούν εκπαίδευση η οποία να καθιστά το δάσκαλο ικανό να διδάσκει όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού σχο­λείου (πολυδύναμος δάσκαλος). Παράλληλα, οι σημερινές «κοινωνίες της γνώσης και της τεχνολογίας» απαιτούν από το δάσκαλο να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε ένα νέο, σύνθετο ρόλο, στο πλαίσιο ενός ρευστού και διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου· οι αλματώδεις εξελίξεις σε όλους τους τομείς του επιστητού, ο πλουραλισμός των αξιών και η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών, ο δημοκρατικός τρόπος πολιτικής οργάνωσης και ζωής, καθώς και οι συνεχείς αναδιατάξεις στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας επιβάλλουν αλλαγές τόσο στη σκοποθεσία της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όσο και στους τρόπους παροχής και επεξεργασίας των γνώσεων. Επιχειρώντας να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει – στο μέτρο των δυνατοτήτων του – μια σειρά από μαθήματα επιλογής.
 
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf
Copyright © 2013 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας - ΠΔΜ - See more at: http://www.nured.uowm.gr/#sthash.nkMicgRL.dpuf

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας | Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευή & συντήρηση: Απόστολος Πουγαρίδης
Άδεια Creative Commons