Πτυχίο - βαθμός πτυχίου

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει εκατόν εβδομήντα μία πιστωτικές μονάδες (171 ΠΜ). Στο πτυχίο αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδική μορφή, η οποία μπορεί να έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Ο βαθμός μπορεί να κυμαίνεται από το πέντε (5) έως το δέκα (10). Η βαθμολογία από 5 έως 6,4 αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «καλώς», από 6,5 έως 8,4 στο «λίαν καλώς» και από 8,5 έως 10 στο «άριστα». Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να διοριστεί ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License