Τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου

 
Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται «συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος» και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Δηλαδή:
                          
 
όπου Β1, ..., Βν είναι οι βαθμοί των μαθημάτων, σ1, ..., σν είναι οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν σ’ αυτά τα μαθήματα και ν ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων.
   Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:
  • μαθήματα με 3 ή 4 πιστωτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5
  • μαθήματα με 5 ή 6 ή παραπάνω πιστωτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License