Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Γκόγκου Αικατερίνη
βιβλιοθηκονόμος
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 
τηλ: 2385055054
 
Τσιλιγκαρίδου Ιωάννα
Διοικητικό Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
τηλ: 2385055054
 
University of Western Macedonia
Florina School of Education | Department of Primary Education
Site setup & maintenance: Apostolos Pougaridis
Creative Commons License